Китобҳои тозанашр

​МЕТОДИКАИ ТАЪ­ЛИМИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ

Исломов О.А., Азизов Ш.Ю., Бобоева Ш.Ҳ. Методикаи таъ­лими санъати тас­вирӣ (дар низоми муносибати салоҳият­но­кӣ). Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Нури маъ­рифат, 2018. - 342 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 21, 375

Китоби дарсии методикаи таълими санъ­ати тасвирӣ бо мақсади омода намудани омўзгорони фанни санъати тасвирӣ барои татбиқи стандарти фанни нав ва гузариш ба муно­сибати сало­ҳият­ноки таълим та­ҳия шудааст. Он дар асоси низоми му­но­си­ба­ти босалоҳият донишҷўёнро бо назария, принсип, методоло­гияи таълиму тарбия ва арзёбии таълими салоҳиятнок шинос наму­да, ба онҳо имконияти дарк ва истифодаи стан­дар­ти нави фанро фароҳам меорад. Кито­би дарсӣ ба­рои дониш­ҷўёни донишгоҳҳои омўзгорӣ ва омўзгорони фанни санъати тасвирӣ пешбинӣ шудааст.

ТАЪЛИМИ АДАБИЁТИ ТОҶИК (Қис. I)

Мирзоҳабиб Аҳмадов. Таълими ада­биёти тоҷик (Қисми I). Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои фило­ло­гии мактабҳои олии Тоҷикистон. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2018.- 252 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 15,75.

ISBN 978-99947-880-3-3

Дар китоби мазкур масъалаҳои таълими фанни адабиёти тоҷик бо истифода аз сарчашмаҳои адабиву таълимӣ ва осори методии то ба имрӯз аз тарафи мутахассисони ватаниву хориҷӣ таълифгардида бо назардошти таҷрибаи бисёрсолаи омӯзгорони беҳтарини забону ада­биё­ти тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

​ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Исмаилов М.М., Хайдаров Б.У. Ос­но­вы экономической теории (для не­эко­номических специальностей). – Худ­жанд, Нури маърифат, 2018.-180с.

Формат А5, обложка мягкая, тираж 100, ус.п.л. 11,25

Учебное пособие «Основы экономи­ческой теории» посвящена изу­че­нию курса экономики для неэконо­мичес­ких специальностей.

​РАНГУБОРИ МАСНУОТ

М.М. Таирова, М.А. Ӯзбекова. Рангу­бори маснуот (китоби дарсӣ). - Хуҷанд: Нури маърифат,2018.-84 с.

Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 50, ҷ.ш.ч. 5,25, пурра ранга.

Китоби мазкур фарогири мавзӯъ­ҳои асосии фанни рангубори мас­ну­от буда, дар он моҳият ва усули тай­ёр­­кар­да­ни онҳо бо намуна ва тас­вир­ҳои тавзеҳӣ инъикос гашта­анд.

Маводи таълимӣ дар асоси тала­бо­ти стандарти давлатӣ таҳия гарди­да, барои донишҷӯёни ихтисоси ди­зай­­ни маҳсулоти дӯзандагии ва ҳаво­до­рони ҳунари шибборӣ оид ба рангу­бори маснуот донишҳои зару­риро пешниҳод менамояд.

​Раҳнамои ҳалли масъалаҳо аз физика

Р. Ҳалимов ,Б. Қодиров,С. Ота­ҷо­нов. Раҳнамои ҳалли масъалаҳо аз физика.- Хуҷанд:Нури маърифат, 2017. -280с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 17,5.

Дар китоб ҳамаи масъалаҳои фасли “Механика”-и китоби А.П. Римкевич ( Душанбе: Маориф, 1989) бо ҳалли пурра ва ҷавобаш оварда шудааст. Баёну ҳалли масъалаҳо ривоҷи нутқ ва фикрронии хонан­дагон ёрӣ расонида, дар оянда ба масъалаҳои дигар роҳкушо мегардад. Китоб ба муаллимони ҷавон, дониш­ҷӯён ва шахсоне, ки мустақилона ба омӯхтани фанни физика шурӯъ менамоянд, муфид хоҳад буд.

​С А Н А Д Ҳ О И меъёрии ҳуқуқии низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Хуҷанд: Нури маъри­фат, 2018. - 308 с.

Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 19,25

​Методикаи таълими забони тоҷикӣ

Ҳоҷиев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. –Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. -400 с.

Китоби мазкур дар асоси пешрафт ва навгониҳои илми методикаи таълими забони тоҷикию русӣ, илмҳои педагогика, психология ва забоншиносии тоҷик таълиф гардидааст. Китоб аз ҳафт боб иборат буда, дар он масъалаҳои асосӣ ва муҳими методикаи таълими забони тоҷикиро мавриди муҳокима қарор гирифтааст.

Муқаддимаи забоншиносӣ

Ғиёсов Н. Муқаддимаи забоншиносӣ. Маҷмӯи маводи таълимӣ: силлабус, дастури таълимӣ ва саволҳои санҷишии назорати ниҳоӣ.-Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 348 с.

Маҷмӯаи маводи таълимӣ барои донишҷӯёни курси якуми шуъбаҳои арабӣ, форсӣ ва хитоии факултети забонҳои шарқи МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” дар асоси барномаи таълимӣ мураттаб шудааст.

Маҷмӯаи оморӣ

Маҷмӯаи оморӣ (маълумоти омории ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар соли 2018). –Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 116с.

Маҷмӯаи мазкур фарогири маълумоти омории солонаи самтҳои таълим, илм ва инноватсия, тарбия, робитаҳои байналмилалӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, хоҷагӣ ва иттилооту таҳлили Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” дар соли 2018 буда, барои истифодаи раёсату шуъбаҳо, факултету кафедраҳои донишгоҳ ва дигар хоҳишмандону таҳлилгарон тавсия карда шудааст.

Солнома-2018

Солномаи Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров" бо фарогири муҳимтарин дастовардҳо, рӯйдодҳо ва навгониҳову натиҷаҳои назарраси раванди таълим, илм ва инноватсия, тарбия, робитаҳои байналхалқӣ, молиявию иқтисодӣ ва таҳлиливу иттилоотии донишгоҳ дар соли 2018 таҳия ва нашр гардида, барои раёсат, шуъбаҳо, зерсохторҳо, садорати факултету кафедраҳои донишгоҳ ва устодону донишҷӯён тавсия карда шудааст.

Солномаи мазкур зери назари доктори илмҳои таърих, профессор Ҷӯразода Ҷ.Ҳ. дар ҳаҷми 454 саҳифа дар матбааи "Нури маърифат" чоп гардидааст. Муҳаррирони солнома муовинони ректор Раҳимов А.И., Сабуров Х.М., Давлатзода Р., Азизов А.А., Раҳмонов Ш.А. буда, мураттибони он сардорон ва масъулони раёсату шуъбаҳои донишгоҳ: Ҳодибоев Ф.А., Сабуров М.И., Абдуллоев Р.Х., Ҳамробоев Н.А., Каримов Т.Д.,Файзуллоев А.Н.,Ӯлмасов М.,Исмоилов Х.Қ. ва Нурматов Ш.Ш. мебошанд.

АРМУҒОНИ НАВРОҲОНИ ИЛМ №4

Армуғони навроҳони илм №4: Маҷ­мӯаи мақолаҳои магистрантони До­ниш­гоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров – Ху­ҷанд: Нури маърифат, 2018. – 278 с.

Андозаи А4, муқоваи нарм, теъдод 100, ҷ.ш.ҷ. 35.

ХУРШЕДИ ТОБОНИ МАЪРИФАТ

Хуршеди тобони маърифат. Маҷ­мӯаи мақолаҳо бахшида ба 60-солагии номзади илмҳои филологӣ, дотсент Маҳкамова Бароат. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - 336 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 50 дона, ҷ.ш.ҷ. 21.

Маҷмӯаи мақолоти мазкур ду бахши асосиро фаро гирифта, дар бахши аввал меҳрномаҳои устодон, ҳам­корон, дӯстону шогирдон ҷой дода шуда, дар бахши дуюм мақолаҳои илмӣ ворид гардидаанд. Умед аст, ки хонандаи соҳиб­маърифат барои худ аз он баҳрае хоҳад бардошт.

ЧАШМАИ БОВАР

Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба фаъо­лияти илмиву эҷодии номзади илмҳои филология, дотсент Мавҷуда Ӯрунова. -Хуҷанд: Нури маърифат, 2017.-364с Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 22,75.

Дар китоб баробари мақолаҳои ҳамкорону дӯстон дар бораи зиндагӣ ва фаъолияти илмии Мавҷуда Ӯру­нова силсилаи зиёди ҷусторҳои ил­мии олимони номвар, ҳамчунин ҷавони Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров ҷой дода шудааст.

МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ-АМАЛИИ МИНТАҚАВИИ

Муаммоҳои муосири компютеркунонии раванди таълими математика ва технологияи иттилоотӣ”

бахшида ба 25-солагии Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 85-солагии Донишгоҳи давлатии Ху­ҷанд ба номи академик Бобоҷон Ға­фуров ва факултети мате­ма­тика. –Хуҷанд:Нури маърифат, 2017. -180 с.

Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 65 дона. Ҷ.ш.ҷ. 12,5.

ISBN 978-99975-62-01-2

СУХАН АЗ ГАВҲАРИЁНИ СУХАН

М. Олимҷонов. Сухан аз гавҳа­риёни сухан. (маҷ­­­мӯаи мақо­лаҳои илмӣ). -Хуҷанд: Нури маърифат, 2017. -436 с.

Андозаи А5, му­қоваи сахт, теъ­дод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 27,25

ISBN 978-99975-62-02-9

Дар маҷмӯаи мазкур мунтахаби мақолаҳои солҳои охир навиштаи дот­сенти кафедраи забони тоҷикии ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров Мӯсо Олимҷонов гирд омадаанд. Маҷмӯа аз чаҳор бахш иборат буда, бахши аввал мақолаҳои илмӣ, бахши дувум тақризҳо, бахши севум меҳрнома ва бахши чаҳорум ёдномаҳоро дар бар мегирад.

ФАРЁДИ ЁДҲО

СУРУШ. Фарёди ёдҳо. – Хуҷанд: Ну­ри маърифат, 2018. -148 саҳ.

Андозаи А6, муқоваи сахт, теъдод 50, ҷ.ш.ч. 5.

Дар маҷмуъаи “Фарёди ёдҳо” Шеър ба Ишқ ва Ишқ ба Шеър бадал шуда. Дар сурудани ашъори ошиқона шоир аз забони тозаву зиндаи муосир истифодат карда, дар самбулу устураҳо ва тасвирҳои зебову кам­назир эҳсосу афкори худро ошиқонаву шоирона гунҷоиш додааст. Аз ин­ҷост, ки Ишқ дар ин ошиқонаҳо ҷил­вае зинда ва табиӣ дорад мисли вуҷу­ди худи Инсон.

Ваҳдат – мароми олии миллат Единение – главный цель нации Бирлик – миллатнинг олий мақсади

Набиев Ваҳҳоб Марафович. Ваҳдат – мароми олии миллат: Маҷмӯаи асарҳо. Единение – главный цель нации: Сборник трудов. Бирлик – миллатнинг олий мақсади: Асарлар туплами. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2017. – 400 с.

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 25.

ISBN 978-99975-903-5-0

Танзим – асоси Ҳаёти босаодат

(Бахшида ба истиқболи 25- солагии Иҷлосияи таърихии ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.)–Ху­ҷанд: Нури маърифат, 2018.–132 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 140 дона, ҷ.ш.ҷ. 8,25.

Маҷмӯаи мазкур фарогири 22 ма­қолаҳои илмӣ-оммавӣ буда, дар он паҳлуҳои мухталифи Қонуни Ҷум­ҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тан­зими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва тағйи­роту иловаҳои воридгардида, ба таври возеҳ шарҳу баррасӣ ёфтаанд.

Иҷлосияи такдирсоз – оғози наҷоти миллат

(Бахшида ба истиқболи 25- солагии Иҷ­лосияи таърихии ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.) –Ху­ҷанд: Нури маърифат, 2018.–128с.

Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 140 дона, ҷ.ш.ҷ. 8.

Маҷмӯаи мазкур фарогири 21 мақолаҳои илмӣ-оммавӣ буда, дар он хираду заковати азалӣ, дурандешӣ, сабру таҳаммул, фарҳанги сулҳпар­варӣ, ҷавҳари созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии То­ҷи­кистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳ­мон ва миллати тоҷик мавриди омӯ­зиш ва таҳлилу тадқиқ қарор гириф­тааст.

МУАММОҲОИ МУОСИРИ ИЛМҲОИ ДАҚИҚ ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ ҶАҲОН­БИНИИ ИЛМИИ ҶОМЕА

(маводи конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявии) бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон (Хуҷанд, 26-27 октябри соли 2018). – Хуҷанд: Нури маърифат. – 392 саҳ.

Андозаи А4, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ч. 49.

Дар маҷмўа мақолоте ҷамъоварӣ гаштаанд, ки муҳтавои онҳо муам­моҳои илмҳои дақиқ, татбиқот ва масъалаҳои таълими онҳоро дарбар мегирад. Мақолоти илмии мутахас­сисони маъруфи риштаи илмҳои дақиқ аз Федератсияи Россия низ дар маҷмӯа ворид гардидаанд.

ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ, АҚИБГАРДИИ ПИРЯХҲО ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЗАХИРАҲОИ ОБИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

(Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба “Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” 2018-2028”). -Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. -316 с.

Андозаи А4, муқоваи нарм, теъдод 65 дона, ҷ.ш.ҷ. 39,5.

Дар маҷмӯаи мазкур мақолаҳои олимону мутахассисон дар самтҳои мухталифи табиатшиносӣ ва муаммоҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи захираҳои об ва истифодаи оқилонаи сарватҳои обӣ аз мавқеи экологӣ, гидрологӣ, геологӣ ва ғайра баррасӣ гаштаанд.

ТАЪЛИМИ АДАБИЁТИ ТОҶИК (Қис.2) М. Аҳмадов. Таълими адабиёти то­ҷик, қисми 2

(Китоби дарсӣ барои до­ниш­ҷӯёни факултетҳои филологии мактабҳои олии Тоҷикистон. – Ху­ҷанд: Нури маърифат, 2018.- 336 с. Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 21.ISBN 978-99975-62-19-7

Қисми дуюми китоби дарсии «Таълими адабиёти тоҷик» роҷеъ ба масоили таълими ҷинсҳои адабӣ, таърихи адабиёт, нақди адабӣ, назарияи адабиёт, мавзӯъҳои обзорӣ, шарҳи ҳоли адиб, кор бо матни асари бадеӣ, корҳои мустақилонаи хонандагон ва дигарҳо баҳс мекунад. Инчунин барои барои омӯзгорону толибилмон дар тадриси фанҳои тафсири шеър ва таҳлили матни асари бадеӣ низ метавонад хидмат кунад.

СИЁСАТИ ЗАБОН ДАР ТОҶИКИСТОН

Сиёсати забон дар Тоҷикистон: мав­қеи таълими забони хориҷӣ. – Хуҷанд: Нури маърифат. – 300 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 18,75.

Китоб дар асоси маводи Конфе­ренсияи вилояти Суғд оид ба масоили такмили таъ­ли­ми забонҳои хориҷӣ дар факул­тетҳои ғайри­за­бонии мактабҳои олӣ бахшида ба 85-со­ла­гии ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафу­ров, 25-умин солгарди Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон ва Соли ҷавонон та­ҳия гар­ди­дааст.

Он ба методистон, омӯзгорони забон­ҳои хориҷии мактабҳои олӣ ва миёна, ма­гис­трантон, донишҷӯён, дои­раи васеи омӯ­зандагони забонҳои хориҷӣ тавсия ме­шавад.

ИЛМ ВА АМНИЯТИ МИЛЛӢ

(маҷмӯаи мақолаҳои конфренсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, 27 декабри соли 2018). – Хуҷанд: Нури маърифат, 2017, 614с.

Андозаи А4, муқоваи сахт, теъдод 65 дона. Ҷ.ш.ҷ. 76,75.

ISBN 978-99975-62-03-6

Маҷмӯаи мазкур дар заминаи маъ­рӯ­заҳои донишмандон ва устодони мак­табҳои олии кишвар аз конфронси ҷумҳурявӣ таҳти унвони «Илм ва амнияти миллӣ», ки санаи 27 декабри соли 2017 дар ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид фароҳам омадааст. Китоб барои ҳар нафаре ки амният ва бехатарии киш­вару миллатро муқаддам меҳисобад дастури муфид хоҳад буд.

ЁДНОМАИ УСТОДОНИ СУХАНШИНОС (нашри дувум бо тағйиру иловаҳо)

Саидумрон Саидов. Ёдномаи устодони суханшинос. -Хуҷанд, Нури маърифат: 2017. -288 с. Андозаи А5, муқоваи нарм, теъдод 65 дона. Ҷ.ш.ҷ. 18.

Китоби “Ёдномаи устодони суханшинос” маҷмӯи хотираҳо аз рӯзгор ва фаъолияти устодони фақиди факултети филологияи тоҷики ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. Дар китоб хотираҳои рӯшани ҳамкорон ва шогирдони олимони ин даргоҳ инъикос ёфтааст, ки хонандаро бо паҳлӯҳои зиндагии гуногуни он азизон ошно месозад. Китоб дорои арзиши таърихӣ ва адабӣ буда, ҳамзамон дарси ибрат барои имрӯзиён мебошад.

Сафинаи сухан

Осорнома ва нақди осори Матлубаи Мирзоюнус. Гирдоварӣ ва таҳияи С.Аъзамзод ва Б.Раҷабов. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2018, - 500 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 65, ҷ.ш.ч. 31,25

Маҷмўаи «Сафинаи сухан» аз феҳрасти асарҳои илмӣ, илмӣ-мето­дӣ ва публитсистии доктори илмҳои филологӣ, профессор Матлубаи Мир­зо­юнус ҳамзамон мақолаву тақриз, мактуб ва шеърҳо дар бораи сифат­ҳои инсониву илмии ў фароҳам ома­дааст.

Машъалафрӯзи таърих

(маводи Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявии «Саҳми профессор Ғафур Ҳайдаров дар рушди илми таърих ва тарбияи мутахассисони баландихтисос» бахшида ба 90-солагии зодрӯзи профессор Ғафур Ҳайдарович Ҳайдаров). -Хуҷанд: Нури маърифат, 2018.- 292 с.

МАШЪАЛАФРӮЗИ ТАЪРИХ

(маводи Конференсияи илмӣ-ама­лии ҷумҳуриявии «Саҳми профессор Ғафур Ҳайдаров дар рушди илми таърих ва тарбияи мутахассисони баландихтисос» бахшида ба 90-солагии зодрӯзи профессор Ғафур Ҳайдарович Ҳайдаров). -Хуҷанд: Нури маърифат, 2018.- 292 с.

Андоза А5, муқоваи сахт, теъдод 100, ҷ.ш.ч.18,25

Дар маҷмӯаи ҷашнии мазкур мақ­олаҳои ҳамкорон, шогирдони устод Ға­фур Ҳайдаров оид ба рӯзгор, осори илмии ӯ гирд оварда шудаанд, ки ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти омӯ­­з­горӣ, устодӣ, илмӣ ва ҷамъиятии олимро инъикос менамоянд.

Ойинадори нақди адабӣ

Маҷмӯаи мақолаву тақризҳо бахшиида ба 85-солагии профессор Атахон Сайфуллоев.–Хуҷанд: Нури маърифат, 2018.– 370 с.

Андоза А5, муқоваи сахт, теъдод 100, ҷ.ш.ч.23,0

«Ойинадори нақди адабӣ» маҷмӯаи мақола ва тақризҳое аст, ки дар он саҳми арзандаи адабиётшинос ва мунаққиди номвар Атахон Сайфул­лоев дар рушди адаби-ётшиносиву нақди адабии тоҷик ва ҷойгоҳи осори илмӣ-тадқиқотии ӯ арзёбӣ шудаанд.

Гулномаҳои хотира

Маҷмӯаи ёдномаи ҳамкорону пайван-дони дотсент Темурхон Мақсудов. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. -224 с.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 14. Дар маҷмӯаи мазкур меҳрномаву ёдномаи ҳамкорону шогирдон ва пай­вандони Аълочии маорифи ИҶШС, ном­зади илмҳои филологӣ, дотсент Темурхон Мақсудов гирд­­оварӣ шуда­аст. Маҷмӯа аз ду қисм иборат буда, дар қисмати аввал меҳрномаву ёд­нома ва дар қисмати дувум тақриз­ҳое, ки ба осори дот­сент Т.Мақсудов иншо шуда­анд, гирд омадаанд. Ки­тоб ба ифтихори 90-солагии дот­сент Т.Мақ­судов таҳия шуда, тӯҳ­фаи арзандаест ба ҳа­маи ҳамкорону шогирдон, пай­вандон ва муҳиббони устоди зиндаёд.

Роҳу усулҳои пешгирӣ ва муқовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез

(маводи Конфренсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, Хуҷанд, Донишгоҳи дав-ла¬тии Хуҷанд ба номи академик Бо-бо¬ҷон Ғафуров, 18 июни соли 2018). – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - 320с.

Андозаи А4, муқоваи сахт, теъдод 100, ҷ.ш.ч. 20 Маҷмӯаи мазкур дастури муфидест дар мав­риди шинохти вазъи кунунии сиёсии олам ва дарки масъулият барои ҳаифз ва пойдории амнияти миллӣ. Конференсия дар партави суханронии Пешвои мил­лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис­тон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳ­мон дар ма­ро­сими ифтитоҳи Конфронси байнал­ми­лалии сатҳи баланд дар мавзӯи “Му­қо­вимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез”баргузор гардидаааст.

«Садриддин Айнӣ ва масъалаҳои рушди адабиёти навини тоҷик»

(маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷум¬ҳуриявии илмӣ-назариявӣ, Хуҷанд, ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафу¬ров, 6-7-уми апрели соли 2018). –Ху¬ҷанд: Нури маъри-фат, 2018.–520 с.

Андозаи А4, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 65.

Маҷмӯаи мақолаҳои мазкур ба иф­ти­­хори 140-умин солгарди бунёд­гу­зо­ри адабиёти навини тоҷик,Қаҳра­мони Тоҷи­кистон Садрид­дин Ай­нӣ бахшида шуда, дар он масъа­лаҳои мубрами эҷо­ди­ёти ада­биву илмии устод ва муаммоҳои айни­ши­но­сӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта­анд.