​Коронавирус терроризмнинг қуролига айланмоқда

Дунёнинг кўпгина давлатларини босиб олиб 300-500 йиллар ўз ҳукмронлигини ўрнатган эди, аммо бук учли абадқудрат давлатлар ҳам Коронавирус олдида ожизлиқ қилмоқда. Бу ҳавфли юқимлик касаллиги-коронавирус олдини олишга ҳақиқий инсонлар моддий ёрдам қилаолмаса, руҳий қувватлаши мумкин.

Бу ҳавфли юқимлик касаллиги-коронавирус дунё аҳолиси олдини умумжаҳон ҳавфига айланиб бормоқда. Бундай мураккаб вазиятда ҳамма биргаликда унга қарши курашмоқда, табиблар.Тиб ходимлари биргаликда 24 соат давомида аҳоли саломатлигини сақлаш, коронавирус тарқалиш олдини олиш учун танаффуссизкураш олиб бормоқда. Умид билан қўйилгаҳар бир қадм ўз натижасини берар дегинидек, комил ишонч билан айтаманки, коронавирус олди олинади, у юқотилади.

Аммо жамиятда одамлар борки, бу оғир кунлардаги воқеаларни ўз она-Ватани. Ўлкасига қарши восита –қурол сифатида фойдаланади. Ҳатто бумараз мақсад учун чет эл ёрдами, чет эл пули ва воситаларидан ярим тожикча, ярим туркча, ярим ўзбекча, ярим арабча, ярим эронча сўзлар вагаплардан фойдаланиб халқаро интернет тармоқларида пола-партиш чиқишлар биланхалқимиз оромини бузмоқчи бўлмоқдалар.

Булар Кабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалар яна бир чиркин қадами биланўлкамиз оромини бузмоқчи бўлмоқдалар.Ҳозирги даврхалқаро муносибатлардаҳамма масъаларнинг глобал (умумжаҳоний)лашувлашувибилан характерланади. Яънидунёда вужудга келаётган ҳар қандай ўзгаришлар турли матбуот воситалари орқали ёки интернет тармоғи биланҳар бирминтақа, давлатга тезда етиб келади. Бу душманлар коронавируснитерроризм қуролига айлантиромочи.

Прогрессив аҳамиятга эга бўлгантарихий тақдирсозвоқеалар,инқилобий туб ўзгаришлар, технологикянгиликлар, янсоният келажак тараққиётини юқори ривожланиш даражасида таминлайдиган йўналишлар,одамлар турмуш шароитини такомиллаштирадиган бошламалар ва бошқа ижобийтадбирлар ҳар қандай оилани, ҳар бир комил инсонни қувонтиради ва эжодкор мутахассислар, хаваскор кадрларни ташаббускорлик, ташкилотчилик, тарғиботчилик ва ташвиқотчилик, бунёдкорлик ишларига йўналтиради. Аммо Кабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалар ўз бузғунчилик мақсадида фойдаланадилар.

Аммо тарих ҳаётмактаби бўлиб, бу ижобий аҳамиятга эга бўлган ўзгаришлар билан бирга инсоният тарихий ривожланишигакатта зарар келтирадиган, Бу душманлар коронавирус терроризм кутилмаган шароитдагуноҳсиз одамларнинг ўлимига, катта хажмдаги моддийюқотишни ташкил қилиб вайроналарга олиб борадиган ходисалар, масалан терроризм, экстремизм, гиёҳвандлик, одам сотиш, халқаро терроризм ва шунга ўхшаш қотилликларлар махсус тайёргарлк кўрган одамлар томонидан ташкил этиладики, булар ҳаммамлакатимиз аҳолисининг турли категорияларига, кўпчилик ҳолатларда ёшларга тез таъсир қилиб, уларнинг ҳам мана шу заррали йўллар сари онгли ва онгсиз ҳолатларда қўшилиб кетишига олиб келади.

Мана шундай ҳаракатлардан бири бугунги кунда чиркин сиёсий Кабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалар ҳамма матбуот тармоқларида тожик халқи, Тожикистоморомли мулкига ноўрин тўхматлар билан чиқиб, бошқа ҳамсоя давлатлартинчлигига ҳамсалбий таъсир кўрсатиб келарди. Шунинг учун ҳам унинг Кабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалар харом таклиф қилиб чиқиши ҳам ўз Она-ватанига душманликдан бошқа нарса эмасдир. Бу ташкилот раҳбарияти тутаётган йўл қонунсиз бўлиб, турли кўринишдажаҳондагитеррористик ташкилотларни қувватлаб келмоқда,Ислом ўйғоний партиси террористик-экстремистикташкилоти Тожикистонда, МДХ, Евроазия ва бошқалар томонидан террористик ташкилот деб эълон қилинган бўлсада, уни душманлар қуллаб, маблағ билан таъминлаб келмоқда.

Коронавирус, терроризм ва экстремизм охиргиматбуот маводлари ва тарихий тадқиқотлар натижасига кўра ХХ1 асрнинг энг хавфли ходисасига, дахшатли қон тўкиш манзарасига айланиб қолди ва бу мудҳиш амалиётни ХХ1 аср вабоси деб аташ мумкин. Охиргиматбуотматериалларини ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида шундай хулосага келиш мумкинки, бу юқумли коронавирус касали ҳаракатлар океандан наридагиҳарбийлашган номига демократик давлат ҳисобланган минтақа ваайрим ғарб мамлакатлари, ислом экстремизмини қабул қилган араб мамлакатларининг дунёни ўз қўлида мана шу хавфли методлар билан ушлаб туриш ва бошқаришнинг бир қўринишидир.

Кабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалар фаъолияти ажойиблиги шундаки, мана шу қонли йўл ҳисобланган терроризм ва экстремизмниҳамиша гуллаб яшнаётган жаннатмакон она-Ватанимизда ҳам аҳолининг айрим категориялари ҳалол меҳнат қилиш билан яшашни ҳохламайдиган билиб-билмасдан қўллаб қувватлайди, кўпчилик ҳолатларда яширин вазиятда фаъол иштирок этиб келади. Чунки, бу ХХ1 аср вабоси ҳисобланган коронавирус, терроризм ва экстремизм ташкилотчилари-ташаббускорлари турли йўл ва методлар билан аҳолининг маърифати паст бўлган, саводи кам бўлган, фақат ўзининг вақтинча тақдирини«жаннат»датасвир қиладиган шахсларниёлғон ваъдалар, келажакда тўланадиганпул маблағлари(гўёки келажакда фарзандлари ва авлодларига ҳам тўланиб келади деган ёлғон ташвиқотлар) эвазига ёллаб, ўз она-Ватанига, фарзандлари, ота-онаси, авлодларигақарши қўйиб, террористлар ўз қабиқ мақсадларини амалга ошириб келмоқда.

Кабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалар фаъолияти фош этиш, ўз туғилган манзили, она-Ватани, ота-онаси, авлодлари муқаддас ҳисобланганлар учун тинимсиз бундай қонтўкишга қарши курашиш ҳар бир ҳақиқий инсоннинг энг асосий вазифаси бўлиб қолиши бўлиб қолиши керак.

Коронавирусдан улар яхши фойдаланмоқчи бўлади, Тадқиқотлар кўрсатадики, одамлар кўпроқ йиғиладиган жойларда коронавирус мисолида терроризм ва экстремизм эмиссарлари ўзларининг ташқи ҳомийлари ёрдамида яширин ташвиқот ишларини олиб боради, бундан эҳтиёт бўлишимиз, агар сезиб қолсак ўша минтақага яқин бўлган ҳуқуққи ҳимоя қилиш мақоматларига ёки ишонч телефонлари орқали хабар қилишни эсдан чиқармаслик зарур ва бу кичкина хабарингиз биланўз уйингизни, минтақа, маҳаллангизни, Ватанингизниқонли даҳшатдан сақлаб қоласиз. Бу терроризм ва экстремизмни ташвиқот қилиб, амалга оширувчиларнинг умри қиска, хатман қонун олдида жавобгарликка тортилади, бундан бошқа йўл йўқ, шунинг учунтерроризм ва экстремизмнинг зарарини аҳоли, ёшлар ўртасида ташвиқот қилиш ҳам яхши натижаларга олиб келади.

Коронавирус кучайганмураккаб шароитда бутерроризм ва экстремизм эмиссарлари (тарафдорлари) тарғиботидан жуда эҳтиёт бўлинг, масалан, улар (ҳаромлар) кам саводли –кам маърифатли одамларни тезда ёллайди, жуда ширин аммо ёлғон сўзлар билан алдайди, бу одамларни ўзларининг 50 га яқин яширин жамиятлари- Жундуллоҳ, Ансоруллоҳ, озод жамият, Тожикистон Ислом ўйғониш партияси, Ҳизби ул-Таҳрир, салафия, ваҳҳобизм,Туркистон ислом ҳаракати, Ўзбекистон ислом ҳаракати ва бошқалар (ҳозирги кундамамлакатимизда бундай терроризм ва экстремизм ташкилотлари сони ортиқ бўлиб, турли номлар билан аталади) сафига яширин қабул қилади ва қасам-баяд қабул қилдиради.

Вақт келади бунинг сиёсий раҳбарлари, аъзолари ва гумашталари қонун олдида жавоб бериши шарт ва зарурдир. Буни охирги матбуотматериалларифош қилиб, аҳолига етказди.

Бу масалага бағишлаб Тинчлик ва миллий келишув Асосчиси-миллат Пешвоси, Тожикистон Жумҳурияти Президенти, мўҳтарам Эмомали Раҳмон матбуотда таҳлилли чиқиш қилиб, жаҳон ҳамжамоатини бу хавфли падида терроризм ва экстремизмга қарши беомод курашга чақирдни. Бирлашган миллатлар ташкилоти ҳамтерроризм ва экстремизмни энг хавфли жараён деб ҳисобламоқда. Хулоса, коронавирус, терроризм ва экстремизм ХХ1 аср вабосидир, бунга қарши курашиб, ундан эҳтиёт бўлиш замон талабидир.

Аммо Тожикистондаги қонуний ҳукуматга қарши ҳамма экстремистик ташкилотлар -Жундуллоҳ, Ансоруллоҳ, озод жамият, Ислом ўйғониш партияси, Ҳизби ул-Таҳрир, салафия, ваҳҳобизм,Туркистон ислом ҳаракати, Ўзбекистон ислом ҳаракати ва бошқалар ЭИР да яшайди ва ўша давлат томонидан таъминланиб келмоқда.

Биронтахитой, америкалик, турк, рус, муғул, немис, яхудий ва бошқалар ҳам бизнинг ъхалқ душманлариКабири, Салимпур, Аюбзода, Муҳмматиқбол Садридин, Истаравшани, Варқива бошқалардек ўз Ватанига қарши курашмаганлар. Бу ва уларнинг гумашталарининг Тожикистон ҳуқуқ мақомотларига топширилишикоронавируспасайишига олибкелиши тўғридир.


МАРКАЗИ ИТТИЛООТ