​سخنی چند آید به یكی از كاسه لیسان تای هنای – الهام یاقبوف

جمهوری تاجیکستان با سروری شخصیت معروف وخردمند، سیاستمدار درندیش، اساسگذار صلح ووحدت ملی پیشوای ملت، موحترم امام ‌علی رحمان و خلق زحمتکش تاجیک روزهای وزنین وسنگین را پس سر نموده، در جهان همچون دولت رشد استوار داشته و باسبات شناخته می‌شود .

دستاورد‌هایی که ما در طول زیاده از 27 سال استقلالیت دولتی به دست آوردیم، در رشد دولت‌داری ملی ساحه ‌های مختلف و نیكواحوالی مردم سهم سزاوار گذاشتند. متاسفانه دشمنان دولت وملت ما نفرانی، که شرف،ننگ وناموس، دین ومذهب و د‌یگر ارزش‌ های انسانی را به منفعت شخصی، پل و مال و اجرای سپارش‌ های خائنانه فروخته، با رفتار زشت و كسیف، بینامس و پستفترتی رد معرکه ‌گردیده اند و تیری بدخواهانه‌اشان سال‌های 90 - ام خاک خورده، قوه نیکی بر ضد قوه ‌های اهرمنی آن‌ ها غالب آمده بود. تا حال می‌خواهند با هر راه ووسیله از خارج کشور نسبت دولت تنج وآسایشته ی ما سخن‌های بد وفتنه‌انگیز، ترغیبات غیرقانونی را توسط سامانه ‌های اجتماعی بیان نمایند .

چند مدت است، که خائنان ملت به مانند کبیری، الیم شیرزماناو، سیدیونوس استروشنی و الهام یعقوباو توسط سامانه ‌های اجتماعی گذارشات و سخنرانی های فتنه ‌انگیز و تفرقه ‌انداز،منفعت های تشکیلات تروریستی ایکستریمیستی حزب نهضت اسلام و سازمان پیمان‌شکنان را با نام پیمان ملی تاجیکستان دیفا نموده به ترغیب و تشویق سپارشهای خواجگان خارجی‌اش مشغولند.

حالا می‌خواهیم در باره ی یکی از این چهره ‌های منفور، الهام یعقوباو، شخصیت و اندیشه ‌های مغرضانة او ابراز نظر نماییم.

الهام یعقوباو شخص دورویه، سوداگر و بی‌سواد و خوشامدگوی بوده در گذشته با تخلص الهام- باکسیار به اوباشی و قانون ‌شکنی ها مشغول بود. پدر او دداجان یعقوباو سابق استاد دانشگاه عضو اشدی تشکیلات تروریستی ایکستریمیستی حزب نهضت اسلام و خذمتگار کبیری بوده، امروز همراه فرزند بی‌ناموسش در خارج کشور قرار دارد.

اگر به تاریخ اولاد این آیله نگریم، آن ها از وادی فرغانه، جمهوری ازبکستان بوده، شغل اساسیشان دزدی و غارت به شمار می‌رفت،به ده غوداس ناحیه اشت کوچ بسته ‌اند، که الهام و پدرش زاده همین ده می‌باشند. بعد تلقین نمودن عقیده ‌های افراطی و جنگجویی مردم ده غوداس این آیله را رد معرکه می‌نمایند و آن ها به شهر خجند محله ی چشمه کوچ می‌بندند. همکاران پدر الهام د. یعقوباو بیان می‌نمایند، که شخص یکرو، تندره و افراطی بوده، با ریش دراز به کار می‌آمد و به ترغیب غایه ‌‌های مغرضانه ی حزب نهضت اسلام مشغول بود. شخصانی، که این آیله را خوب می‌شناختند با حیرت ابراز می‌نمایند، که آن ها از یک آیلة قشاق با کدام پول و مال یکباره در شهر خجند خانة باحشمت ساختند و ثروتمند گردیدند. عنیق است، که این پول های از جانب خواجگانشان برای اجرای دستور و سپارش های خیانتکارانه انعام گردیده‌اند.

در ثبت ویدیوی، که در سامانة یوتوب تا حال وجود دارد و سنة 19 ژوئن (ایون) سال 2015 گذاشته شده است الهام یعقوباو ذکر می‌کند، که از سال 2003 اعضای حزب نهضت اسلام بوده، سال های 2013-2014 وظیفه راهبر بخش ولایتی این تشکیلات افراطی را بر دوش داشته است. سال 2014 با خواهش خود از این حزب دست کشیده است و حتّی عریضه‌اش را نیز نشان می‌دهد. در آن ثبت این شخص بی‌ناموس تأکید می‌کند، که او خطا بودن راه و برنامة حزب نهضت اسلام را درک کرده است و هر جایی، که حزب اسلامی هست باعث اختلاف و جدای‌ اندازی ها بین مردم می‌گردد. در این صحبت آید منع کردن فعالیّت این تشکیلات سخن می‌راند.

در یک مدّت کوتاهی، ا. یعقوباو وظیفة رئیس فدراسیون باکس ولایت را به عهده گرفته بود، چند تن جوانان ورزشگر را گمراه نموده، هم‌ عقیده ی خود کرده بود.

دورویه و دروغگوی بودن الهام یعقوباو به آن افاده می‌یابد، که بعد موفق نگردیدن نمایندگان این حزب در انتخابات با هیله و نیرنگ از پشیمانی ها سخن رانده، در باطن از غلام کبیری بودنش هیچ گاه دست نکشیده است.

عمک الهام یعقوباو، که طی سال های زیاد همچون راهبر دستگاه مقامات اجرائیة حاکمیت دولتی ناحیة اشت فعالیت برده است، وجدانش به عمل های برادر و جینی خیانتکارش تاب ناورده،امروز به بیمارایی می ‌پرستی گرفتار شده است.

بعد چند سال ناپدیدی الهام یعقوباو خود را همچون رئیس اسّاسیتسیه مهاجران آسیای مرکزی معرفی نموده، زیر قنات کبیری به کاسه لیسی و خوشامدگویی و دسیسه و فتنه ‌ها ضد دولت و ملت ما خود را اعضای تشکیلات خودرویید “پیمان ملت”می‌حسابد. سؤالی به میان می‌آید، که آیا نفرانی، که باعث جنگ و جدال های زیاد، خون ریزی، جدای ‌اندازی در وطن خود شده‌اند حقوق معنوی در بارة ملت، سخن گفتن را دارند؟ اصلا نه، چون که عمل های ضد ملت و دولت روادیدة آن ها را تمام تاجیکان محکوم می‌نمایند.

محیی‌الدین کبیری، الیم شیرزماناو و الهام یعقوباو و یونس برهان‌اف چنان بی‌ایمان و بیچاره ‌حال گردیده‌اند، که حتّی نفران وفات کرده را به مانند فیضینیسا واحداوه به تهمت و انگیزه ‌های دروغین خود همراه کردنی می‌شوند. تهمت و بوهتان الهام یعقوباو را آید به این حالت را شوهر مرحوم فیضینیسا واحداوه کاملاً رد نموده، سخن های احساساتی را نسبت این کورنمکان بیان نمود.

همین طریق، الهام یعقوباو مثل کبیری و سعید یونوس و دو سه خائنی، که خود را با هر مقام و مرام معرفی کردنی می‌شوند در اصل، شخصان کورنمک، ناتوانبین، وطن ‌فروش و خائن بوده، هیچ گاه برای دولت و ملت خود صداقت ندارند. عمل و کردارهای زشت، بیراهه نمودن، به عملیات های جنگی سفربر نمودن جوانان راه گم‌زده، تهمت و بهتان و دعوت های غیرقطاری این افراد نابخشیده نیند.

ما مردم زحمتکش و جبر تاریخ را کشیدة تاجیک به مقابل دشمنانة خائنان ملت، که طی چند سال به طرف زرزمین و خاک مقدس وطنمان سنگ ملامت می‌پرتایند، مبارزة بی‌امان برده، زیرکی سیاسی، حس وطنداری و انسان ‌شناسی خود را دوچند زیاد نموده، نمی‌گذاریم تا به ثبات و آرامی کشور ما خللی وارد نمایند.

جباراو ا. ر. نامزد علم های تاریخ ، داتسینت، دیکن فکولتیت تاریخ و حقوق

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ