Исломов О.А., Азизов Ш.Ю., Бобоева Ш.Ҳ. Методикаи таъ­лими санъати тас­вирӣ (дар низоми муносибати салоҳият­но­кӣ). Китоби дарсӣ. – Хуҷанд: Нури маъ­рифат, 2018. - 342 саҳ.

Андозаи А5, муқоваи сахт, теъдод 100 дона, ҷ.ш.ҷ. 21, 375

Китоби дарсии методикаи таълими санъ­ати тасвирӣ бо мақсади омода намудани омўзгорони фанни санъати тасвирӣ барои татбиқи стандарти фанни нав ва гузариш ба муно­сибати сало­ҳият­ноки таълим та­ҳия шудааст. Он дар асоси низоми му­но­си­ба­ти босалоҳият донишҷўёнро бо назария, принсип, методоло­гияи таълиму тарбия ва арзёбии таълими салоҳиятнок шинос наму­да, ба онҳо имконияти дарк ва истифодаи стан­дар­ти нави фанро фароҳам меорад. Кито­би дарсӣ ба­рои дониш­ҷўёни донишгоҳҳои омўзгорӣ ва омўзгорони фанни санъати тасвирӣ пешбинӣ шудааст.

МАРКАЗИ ИТТИЛООТ